Inhoud:

 • Privacy Policy

Behorende bij de websites van Nutrilink, mobiele applicatie NutriPortal en praktijksoftware              

 • Algemene voorwaarden Professionals

Dit zijn de voorwaarden voor de praktijken = klanten van Nutrilink

 • Licentie overeenkomst Professional
 • De verwerkersovereenkomst Professional

Privacy policy 

Samenvatting voor cliënten NutriPortal: 

NUTRiLINK verwerkt je persoonsgegevens die ze:

rechtstreeks van jou ontvangt (bv. bij aanmaak van een account)

of onrechtstreeks ontvangt via je professional.

Alle informatie wordt op een beveiligde server in Europa bewaard. 
Het videobellen is ook versleuteld en er wordt geen informatie opgeslagen. 

NUTRiLINK werkt met een aantal subverwerkers welke deel uitmaken van de overeenkomst.

NUTRiLINK deelt geen persoonsgegevens met derden.
De cliënt heeft zelf controle over de toestemmingen die verleent worden aan de gekozen praktijk. Met andere woorden, de cliënt bepaalt zelf welke gegevens, zoals persoonlijke gegevens, dagboeknotities en metingen de praktijk mag inzien. De cliënt heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken (instellingen toestemmingen)

Het gebruik van NutriPortal brengt geen kosten met zich mee voor de cliënt.

Naast het privacybeleid van NutriPortal gaat de cliënt bij het maken van een afspraak bij een praktijk ook akkoord met de voorwaarden en privacy van de praktijk zelf. Deze worden zichtbaar door “toon” te klikken onder in de afspraak. Hierin staat onder andere hoe de gekozen praktijk omgaat met de verstrekte gegevens.

Zorg er ervoor dat je een veilig wachtwoord instelt en deze niet verstrekt aan anderen

NUTRiLINK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn NUTRiLINK bv en zijn gevestigd aan Salm salmstraat 77, Hoogstraten. Contact: info@nutrilink.eu

Waarom dit privacy statement?
NUTRiLINK houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens (naam, adres, email adres, geboortedatum, telefoonnmmer, nationaal nummer) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat je persoonsgegevens zijn beveiligd. Hiervoor maken we gebruik van subverwerkers.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • je wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Bezoek van onze websites Nutrilink en Nutriportal

Als je onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je de website bezoekt en gegevens die de door jou gebruikte browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren wij zolang zij voor ons relevant zijn.

Registreren op de website Nutrilink

Sommige diensten, zoals de online cursussen, kunnen alleen worden gebruikt als je bent ingelogd op onze website. Bij de registratie vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen: e-mailadres, en naam. Je kunt te allen tijde je account opheffen, je gegevens worden dan direct uit onze database verwijderd.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Via de website kun je aangeven of je onze nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen. Wij versturen nieuwsbrieven tot het moment je aangeeft die niet meer te willen ontvangen. Bij iedere nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je kunt aangeven je te willen uitschrijven. Je ontvangt dan van ons geen nieuwsbrieven meer, tot het moment je je weer aanmeldt.

Gebruikerscommunicatie 

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar NUTRiLiNK verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om je vragen te verwerken, je verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren.

Naast de hierboven genoemde toepassingen kan NUTRiLiNK de gegevens gebruiken voor:

•          het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze services

•          het beschermen van de rechten of het eigendom van NUTRiLiNK of onze gebruikers

•          het zorg dragen voor het technisch functioneren van ons netwerk

•          het ontwikkelen van nieuwe services

Gebruik van Nutriportal

Nutriportal is de verbindende app tussen professional en cliënt. Bij het gebruik van deze webapplicatie slaan wij bepaalde gegevens op. Het gaat om gegevens die je zelf in de app hebt ingevoerd of die je professional heeft ingevoerd. Jouw professional vraagt hiervoor jouw toestemming in zijn of haar voorwaarden en privacy.

NUTRiLINK verzamelt en verwerkt ten behoeve van je behandeling bij je professional persoonsgegevens met de volgende doeleinden: (i) om de professional in staat te stellen contact met de cliënt op te nemen met betrekking tot de afspraak die de cliënt heeft gemaakt, en (ii) om de cliënt een bevestiging en later een herinnering van de afspraak te kunnen sturen een of twee dag(en) voordat deze plaatsvindt, en (iii) om de professional in staat te stellen om een persoonlijk gezondheidsadvies met betrekking tot voeding, leefstijl en beweging te geven.


Anders dan in het kader van het hiervoor beschreven zal NUTRiLINK persoonsgegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe gehouden op grond van wet- of regelgeving.

Toegang tot de gegevens 
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Nutrilink die zich bezighouden met de door jouw gebruikte diensten en door de subverwerkers van de applicaties. Geannomiseerde gegevens kunnen worden gebruikt om de applicatie te verbeteren en voor onderzoek in het werkveld met derden partijen.

Rechtsgrond van de verwerking 
Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende. 

Toestemming
De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten ook gezondheidsgegevens. Doordat je de gegevens invoert in de webapplicatie geef je ons toestemming deze gegevens te gebruiken. De door jou gegeven toestemming geldt alleen voor de doeleinden waarvoor je de gegevens aan ons hebt verstrekt. 

De toestemming voor het gebruik van de gezondheidsgegevens kun je op ieder gewenst moment intrekken door je registratie ongedaan te maken. Dat kan via de applicatie.

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Doordat je je hebt geregistreerd kun je gebruik maken van de functionaliteiten die de webapplicatie biedt. Daarmee komt tussen jou en Nutrillink en je professional een overeenkomst tot stand. En dat is direct de grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Registratie kan ook onrechtstreeks gebeuren via je professional.


Gerechtvaardigd belang
Een andere grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang. Als wij bijvoorbeeld jouw gegevens gebruiken voor het toezenden van een nieuwsbrief doen wij dat op deze grondslag. Wij doen dit alleen omdat wij daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Voor nieuwsbrieven kun je je overigens altijd afmelden. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer van ons.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
De gegevens die je invoert en de gegevens die met gebruikmaking van de app worden gegenereerd, worden bewaard tot het moment je je account opheft. 
Je kunt te allen tijde je account opheffen. Daarmee trek je de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van de gezondheidsgegevens in. Wij verwijderen daarom per direct alle gegevens. 

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers) 
Wij gebruiken voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. 

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, betaalservice en sms services.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen die personen toegang hebben tot de persoonsgegevens als zij daarvoor op basis van hun functie in aanmerking komen. 

Advertenties 
Advertenties door derde partijen kunnen worden getoond. 

Integreren in een andere website

Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op de diensten van NUTRiLiNK. We hebben geen controle over andere sites die NUTRiLiNK integreren als onderdeel van hun eigen dienst. Andere sites kunnen hun eigen cookies plaatsen en informatie verzamelen over u en uw klanten. We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor privacyschendingen van eindgebruikers door onze gebruikers.


Jouw rechten 
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan je contact met ons opnemen via e-mailadres info@nutrilink.eu.

Klachten? 
Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@nutrilink.eu. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. 

Algemene Voorwaarden voor Professionals

laatste wijziging april 2024 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door NUTRiLiNK bv gevestigd te Hoogstraten (BE) geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0682.945.425 (hierna NUTRiLiNK). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij NUTRiLiNK diensten verleend van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een Afnemer (in deze Algemene Voorwaarden “Afnemer”).  

Lees deze algemene voorwaarden en licentieovereenkomst (“licentie”) aandachtig door voordat u de software, diensten of producten van NUTRiLiNK bv koopt of gebruikt. Door de software van NUTRiLiNK bv te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden, de bijbehorende licentie en bewerkersovereenkomst.

Artikel 1: Reikwijdte en toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle door NUTRiLiNK aangegane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waaronder de licentie-en onderhoudsovereenkomsten tussen afnemers en NUTRiLiNK.
  1. De ingebruikname van de software en/of door ondertekening van een overeenkomst en/of het aanvragen van een licentiecode, verklaart afnemer bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
  1. NUTRiLiNK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemers zijn aan die gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, zodra NUTRiLiNK kenbaar heeft gemaakt dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Deze wijzigingen zullen via de website worden gecommuniceerd.
  1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid. 
  1. We gebruiken cookies en andere tracking-technologieën op onze websites, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

 • Software: Onder software wordt in het navolgende verstaan de door NUTRiLiNK ontwikkelde en/of geleverde software producten, alsmede verstrekte data, recepten en of adviezen. NUTRiLiNK, NUTRiDiETiST, NUTRiCONSULENT, NUTRiTHERAPEUT, NUTRiTRAINER, NUTRiBEREKEN, NUTRiPORTAL, NUTRiFS en NUTRiAPPOiNTMENT software zijn onder andere merknamen van NUTRiLiNK bv Salm salmstraat 77, Hoogstraten.
  • Hardware: Onder hardware wordt in het navolgende verstaande door NUTRiLiNK aanbevolen of geleverde apparatuur.
  • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie NUTRiLiNK een overeenkomst is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien een groepspraktijk: Praktijkhouder, eerste afnemer van de applicatie, is eigenaar van de data van de applicatie. 
  • Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan NUTRiLiNK aan de afnemer een gebruiksrecht op de programmatuur van NUTRiLiNK verstrekt.

Artikel 3. Intellectueel eigendom en auteursrecht

 • Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan NUTRiLiNK of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
  • Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van NUTRiLiNK te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
  • Het is NUTRiLiNK toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen tegen de als dan geldende prijzen.
  • NUTRiLiNK kan gebruik maken van programma’s van derden. De rechten en plichten van dergelijke programma’s liggen niet bij NUTRiLiNK.
  • De software geleverd door NUTRiLiNK is eigendom van NUTRiLiNK bv te Hoogstraten en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale overeenkomsten. Tevens zijn NUTRiLiNK, NUTRiDiETiST, NutriConsulent, NutriTrainer, NutriBereken, NutriAppointment, NutriPortal en NUTRiFS handelsmerken van NUTRiLiNK Hoogstraten.

Artikel 4. Gebruiksrecht

 • NUTRiLiNK verleent tegen betaling uitsluitend een recht tot gebruik van de door NUTRiLiNK te beschikking gestelde software. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar door de afnemer.
  • Het is de afnemer toegestaan de software verstrekt door NUTRiLiNK op een enkele computer te installeren en één kopie te maken voor reserve. Hebt u een licentie voor meerdere werkplekken dan is het u toegestaan het aantal werkplekken dat is vermeld te gebruiken.
  • Het is de afnemer verboden de software dan wel kopieën daarvan aan derden over te dragen dan wel ter beschikking te stellen, hetzij om niet, hetzij tegen betaling anders dan na verkregen toestemming van NUTRiLiNK.

4.4. Na beiding van de licentie overeenkomst zal alle geinstalleerde software van alle devices verwijderd moeten worden

      door afnemer.

Artikel 5. Overdraagbaarheid

5.1 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van NUTRiLiNK niet overdraagbaar 

en niet in sublicentie uit te geven. Het is de afnemer niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

 • Indien de afnemer door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Afnemer naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Afnemer, onverminderd het recht van NUTRiLiNK om de volledige, als gevolg van de overtreding van

het voorgaande lid, geleden schade op de Afnemer te verhalen.

 • Indien de Afnemer een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Afnemer, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Het mag niet op een extra pc geïnstalleerd worden voor dit doel.
  • Een 2e of verdere afnemer in een praktijk kan geen aanspraak doen op (een gedeelte van) de data van de 1eafnemer, tenzij schriftelijke toestemmig bij overname van de praktijk. De data wordt nooit gesplits naar professional.

Artikel 6. Prijzen en Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij schriftelijk anders vermeldt, zijn de door NUTRiLiNK opgegeven prijzen en materialen steeds exclusief BTW.
  • NUTRiLiNK is gerechtigd op elk moment aangeboden aanschafprijzen, licentiekosten, servicekosten of andere kosten aan te passen.
  • De software en hardware van NUTRiLiNK wordt slechts ter beschikking gesteld na betaling van de factuur behorende bij de door afnemer gedane bestelling.
  • De jaarlijks terugkerende support- en licentiekosten worden altijd voorafgaand aan het volgend jaar voldaan (365 dagen na ingaan nieuwe licentie), deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Maandelijkse support- en licentiekosten worden met een mandaat maandelijks geïnd aan het einde van de maand. 
  • In een groepspraktijk kunnen de support- en licentiekosten worden betaald door de Afnemer of totaal door de praktijk afnemer.
  • Indien er geen licentiekosten meer betaald worden, dan wel de betalingsachterstand >30 dagen betreft, vervalt de gebruikerslicentie van alle door NUTRiLINK geleverde diensten en software. 

Artikel 7. Garantie en servicebepaling

 • De software wordt geleverd is “zoals ze is”; NUTRiLiNK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door bet onjuist gebruik of functioneren van de software.
  • De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software geven afnemer nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. NUTRiLiNK kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. NUTRiLiNK kan trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen, maar wordt niet verplicht gesteld een volgende versie van de software te voorzien. Deze software kan tegen dan geldende tarieven worden aangekocht.
  • NUTRiLiNK garandeert dat de door haar geleverde programmatuur van NUTRiLiNK wordt afgeleverd aan de afnemer en dat na registratie een softwarekey wordt gegeven.  Indien NUTRiLiNK is overeengekomen om diensten voor de Afnemer te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert NUTRiLiNK dat zij dit op een professionele en zakelijke wijze zal doen.
  • Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder een garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur van NUTRiLiNK door anderen dan NUTRiLiNK zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur van NUTRiLiNK zijn gewijzigd. NUTRiLiNK brengt ten alle tijden de kosten van herstel in rekening
  • Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de afnemer geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
  • De garantie van eerder bestelde en geleverde software van NUTRiLiNK binnen een licentie wordt niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur van NUTRiLiNK. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie daarop niet weer aan.
  • Afnemer is gehouden NUTRiLiNK schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen NUTRiLiNK instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.
  • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van NUTRiLiNK en NUTRiLiNK neemt geen enkele aansprakelijkheid. Indien door afnemer nieuwe hardware en/of software van derden aanschaft is het mogelijk dat NUTRiLiNK niet meer werkt.
  • NUTRiLiNK maakt gebruik van programma’s van derden. Indien u niet in het bezit bent van deze software bestaat de mogelijkheid dat niet alle functies in NUTRiLiNK functioneren als voorgesteld. 
  • NUTRiLiNK streeft naar een jaarlijkse update, maar kan niet garanderen dat er een update van het programma komt.
  • De door NUTRiLiNK te leveren service bestaat uit het beschikbaar stellen van een werkende downloadlink, een actuele website en digitale handleiding.
  • . De hulpverlening (Supportdesk) wordt geleverd overeenkomstig de voorwaarden van de aangekochte licentie. Installatie door de Supportdesk van software betreft 1 pc per licentie. Servicedesk is bereikbaar via email en zal trachten zo spoedig mogelijk te antwoorden (afhankelijk van prioriteit). Weekenden, avonden en feestdagen is de Supportdesk enkel voor spoedgevallen. Het is uitdrukkelijk bedongen dat een aantal redenen tot interventie geen deel uitmaken van de hulpverlening, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de klant en NUTRiLiNK. Het betreft onder meer (niet-limitatieve opsomming): installatie van nieuwe versies ten huize; herstellen van systemen na virusinfectie; interventies na manipulaties door niet door NUTRiLiNK, erkende techniekers; interventies en schade ten gevolge van brand, blikseminslag, overstromingen of andere natuurrampen; onderhoud en configuratie van netwerken; gevolgen van de installatie van externe, al dan niet interactieve software, alsook nieuwe versies van die software; hardwareproblemen en problemen die verband houden met de koppeling van toestellen, internetproblemen, incompatibiliteit met operating en database management systemen; en aanverwante problemen, communicatie met e-ehealth belgie (waaronder certificaat aanvraag), inlezen e-id kaart, emailen vanuit software,….

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt door foutief installeren van de software en of hardware
  • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw registratie-informatie bij NUTRiLiNK  juist, accuraat, geldig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt door tekortkomingen van NUTRiLiNK bij de uitvoering van de overeenkomst behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van NUTRiLiNK beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen.
  • Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van NUTRiLiNK schade aan zaken van de afnemer is veroorzaakt, zal NUTRiLiNK de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 100,– totaal.
  • Schade als genoemd in het tweede lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na het ontstaan schriftelijk aan NUTRiLiNK te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van NUTRiLiNK is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle data en informatie in het programma alsmede voor de data ingevoerd door afnemer.  Afnemer dient ten alle tijden zelf de informatie/ data na te kijken en of aan te passen voor gebruik.
  • U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan onze supportdesk van NUTRiLiNK. NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze supportdesk gegeven advies.

Artikel 9. Licentie overeenkomst

 • Op de licentie overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van NUTRiLiNK zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. 

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging bij of een tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers en/of hulpersonen van NUTRiLiNK; de niet (tijdige) beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van NUTRiLiNK; storing van internet, datacenters, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en elektriciteitsstoring.
  1. Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal zijn opgelost. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd.

Artikel 11. Aanvang, duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomsten onderhoud, update, upgrade en/of support zijn van onbepaalde duur en jaarlijks stilzwijgend voor één jaar verlengbaar. Deze overeenkomsten kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven dat minstens twee maanden voor de verjaardag van de aanvang van de overeenkomst of van de initiëel overeengekomen niet-opzegbare periode verstuurd moet zijn, zo niet worden ze voor één jaar verlengd. De vergoedingen zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de index van de consumptieprijzen.

11.2 NUTRiLiNK houdt zich het recht voor de overeenkomst ten allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • De Afnemer kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd;
 • De Afnemer informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode;
 • De Afnemer informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • De Afnemer kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst;
 • De Afnemer tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in deze licentieovereenkomst.

Artikel 12. Extra voorwaarden voor demo software

Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende artikel van toepassing totdat u een licentie koopt voor de winkelversie van een dergelijk product. Indien een artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U erkent dat de demo software beperkte functionaliteit en/of functies bevat. NUTRiLiNK geeft de software in licentie “In de staat waarin het zich bevindt”. Uitsluitend voor demonstratiedoeleinden. Als de demo software een time-out versie is, kunnen met het programma geen bewerkingen meer worden uitgevoerd na een vastgestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld 15, 30 of 45 dagen) volgend op de installatie, welke kan worden aangegeven in de software. Op deze time out-datum verloopt de licentie,

tenzij deze wordt verlengd door NUTRiLiNK bij aankoop van een volledige winkelversie van NUTRiLiNK.

NUTRiLiNK wijst elke verplichting betreffende garantie jegens u af. Waar wettelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten , maar kan worden beperkt voor pre-release software, is de aansprakelijkheid van NUTRiLiNK en haar leveranciers beperkt tot een som van vijftig (50) euro.

Artikel 13. SLOTBEPALING

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing.

Licentie overeenkomst xxxxxxx

Geachte xxxxx, Beste xxxxxx,

Wij willen u nogmaals danken voor uw bestelling van een NUTRiLiNK Software product en/of dienst!

Deze overeenkomst hoort bij de CLOUD licentie van NUTRiLiNK software. 

Het betreft een overeenkomst van 12 maanden geldend vanaf startdatum. De opzegtermijn is 2 maand voor beëindiging van de periode van 12 maanden. De termijn wordt telkens met 12 maanden verlengd, na verstrijken van de periode. De software met CLOUD licentie is geschikt voor meerdere gebruikers gelijktijdig gebruik, er is voorzien dat 1 computer per gebruiker voorzien wordt van zogenaamde cliënt software. Back-ups worden door ons voorzien. De eerste gebruiker van de praktijk is eigenaar van de data. De eerste gebruiker is het aanspreekpunt naar en van Nutrilink.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zie bijlage of te lezen op onze website of op te vragen via e-mail. Tevens wijzen wij u op de verwerkersovereenkomst, waarin wij ingaan op uw en onze rol in relatie tot persoonsgegevens verwerking.

Het te incasseren bedrag is:

Als Gebruiker 1:

xxxxx euro excl. BTW per maand (xxxxxxxxx)
xxxx euro voor NutriPortal (online agenda, eetdagboek, nutrimail) in combinatie met de praktijksoftware

(optioneel + xxxx euro excl. BTW per maand voor de customized optie van NutriPortal)

Indien er een aanpassing van het tarief wordt toegepast, zal dit altijd gecommuniceerd worden m.b.v. de factuur. De factuur voor de opstartkosten wordt eenmalig separaat opgemaakt.

Met deze CLOUD licentie heeft u toegang tot onze e-mail supportdesk (zie algemene voorwaarden), toegang tot toekomstige updates (zodra nieuwe versienummers beschikbaar komen of in overleg wordt bepaald) en korting op cursussen.

Het online agenda systeem voor 1 gebruiker per licentie is gratis inbegrepen in CLOUD licentie van de praktijksoftware.

Indien de licentieovereenkomst wordt opgezegd, door 1 van de partijen, kunnen de cliënt contact gegevens vooraf worden geëxporteerd naar Excel voor evt. overdracht en/of gegevens behoudt. Na verstrijken van de hierboven afgesproken periode/licentie, zal de praktijksoftware door ons verwijderd worden van de server. 

Plaats…………………handtekening(en)*
datum van ondertekening*_ _ – _ _ – _ _ _ _  

 Met vriendelijke groet,

xxxxxxxx

NUTRiLiNK BV

Verwerkersovereenkomst

Addendum bij licentie-overeenkomst en algemene voorwaarden.

Laatste aanpassing: april 2024

De ondergetekenden:

 – Klant, xxxxxxxx, ondernemingsnummer <ondernemingsnummer>, verder genoemd klant (of verantwoordelijke) 

– Leverancier, NUTRiLiNK bv, Salm salmstraat 77, Hoogstraten (BE), ondernemingsnummer BE0682.945.425 , of één van haar dochterondernemingen of partners of leveranciers uitvoert ten behoeve van de klant aan wie zij diensten levert,  verder genoemd leverancier (of verwerker)

Artikel 1. Doeleinden van verwerking 

1.1            Verwerker houdt zich eraan onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal slechts plaatsvinden in het kader van hosting van databases, agenda’s en/of websites van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verantwoordelijke genaamd CLOUD, en bijbehorende online diensten, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, beheer van de klantenadministratie uit service of die met nadere instemming worden bepaald. 

1.2            Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.  

1.3            De in opdracht van Verantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. 

1.4            Verantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wet privacy (BE) of Wbp(NL) en GDPR (EU) valt, en dat er aldus geen melding bij het CBPL (BE) , Cbp (NL) is vereist. 

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker 

2.1            Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. 

2.2            Verwerker zal Verantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3            De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens (alleen van toepassing CLOUD licenties) 

3.1            Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. 

3.2            Verwerker zal persoonsgegevens van Verantwoordelijke voor geen enkel doel, inzetten, gebruiken of distribueren naar derden.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid 

4.1            De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.  

4.2            Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3            Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden. 

Artikel 5. Beveiliging 

5.1            Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). 

5.2            Verwerker handelt conform artikel 37 GDPR  wat betreft het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming en bezorgt identiteits-en contactgegevens aan verwerkingsverantwoordelijke. 

5.3            Verwerker richt zich naar de normen van gedragscodes en certificeringsmechanismen die van toepassing zijn op de sector van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker. 

5.4            Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 6. Meldplicht 

6.1            Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek. 

6.2            Een melding moet altijd worden gedaan. 

6.3            De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht: 

                  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek 

                  • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is 

                  • Wat de (voorgestelde) oplossing is 

                  • Welke rechten de betrokkene heeft 

                  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding 

                  • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verantwoordelijke, toezichthouder) 

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen 

7.1            In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek of vraag van Betrokkene in verband met het uitoefenen van zijn rechten onverwijld doorgeven aan Verwerkingsverantwoordelijke, dewelke beslist welke gevolgen hieraan worden gegeven.  

7.2            Rekening houdend met de aard van Verwerking, verleent Verwerker advies zodat Verwerkingsverantwoordelijke aan zijn verplichtingen ten opzichte van Betrokkene, zoals bepaald in de Toepasselijke Wetgeving, voldoet. 

In het verlengde daarvan verbindt Verwerker zich ertoe Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld in te lichten indien hij van een Betrokkene een van de volgende verzoeken krijgt:

 1. Een aanvraag tot inzage tot de Persoonsgegevens die van de Betrokkene worden verwerkt;
 2. Een aanvraag tot rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens;
 3. Een aanvraag het verwijderen van Persoonsgegevens;
 4. Een aanvraag tot beperking van de Verwerking van Persoonsgegevens;
 5. Een aanvraag tot het verkrijgen van een draagbare kopie van de Persoonsgegevens, of tot overdracht van een kopie aan een Derde;
 6. Een bezwaar tegen enige Verwerking van Persoonsgegevens; of
 7. Elke andere aanvraag, klacht of mededeling met betrekking tot de verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke onder de Toepasselijke Wetgeving.

Verwerker beantwoordt de verzoeken en aanvragen van Betrokkenen niet zelf, behoudens eventuele andersluidende schriftelijke afspraken tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek en de daarmee samenhangende bijstand doorbelasten aan Verantwoordelijke.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

8.1            Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 

8.2            Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

Artikel 9. Audit 

9.1            Verantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de verwerker, naleving van alle punten uit de verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt. De

Verwerkingsverantwoordelijke dient de verwerker ten minste dertig (30) werkdagen van tevoren op de hoogte te stellen.

9.2            Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens. 

9.3            De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de mogelijkheid om een onafhankelijke audit te laten

uitvoeren bij de Verwerker door een onafhankelijke derde die door de

Verwerkingsverantwoordelijke wordt aangeduid. De Verwerkingsverantwoordelijke zal zijn

(interne/externe) auditors voldoende en bindende geheimhoudingsverplichtingen opleggen.

Voorafgaand aan de inspectie heeft de Verwerker het recht om de omvang van de inspectie te

beperken. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen. 

9.4            De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.  

9.5            De kosten van de audit worden door Verantwoordelijke gedragen en zal de normale

werking van de Verwerker niet storen. De door de Verwerkingsverantwoordelijke aangestelde

auditor zal vooraf een vertrouwelijkheidsovereenkomst met de Verwerker ondertekenen. Het door hem te voeren onderzoek en op te stellen verslag zal enkel betrekking hebben op het nazicht van de naleving van passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de nakoming van de verplichtingen in het kader van de Wetgeving Gegevensbescherming en onderhavig Addendum te waarborgen.

9.6            De Verwerker kan in volgende gevallen een audit weigeren:

– als er binnen 12 maanden voor de auditaanvraag al een audit is uitgevoerd over hetzelfde

onderwerp;

– het voorwerp van de audit al werd geverifieerd door een certificeringsinstantie;

Artikel 10. Aansprakelijkheid  

10.1          Dit artikel is enkel van toepassing indien de aansprakelijkheid niet bepaald is in de

Licentieovereenkomst met algemene voorwaarden. 

10.2         Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. De in dit artikel

geregelde aansprakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op de aansprakelijkheid ten gevolge van een inbreuk op de Wetgeving Gegevensbescherming en op dit Addendum.

10.3          De bepalingen van dit Addendum hebben niet tot doel om de mogelijke aansprakelijkheid van de Verwerker te beperken of uit te sluiten: (i) ingevolge overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een fout van de Verwerker; (ii) ingevolge een opzettelijke fout of bedrog; (iii) op enige andere wijze wanneer die ingevolge een wettelijke bepaling niet kan worden uitgesloten en/of beperkt.

10.4         De aansprakelijkheid van partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door de andere Partij ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Partijen voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan 100 EURO.  

10.5          Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:  

a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);  

b. redelijke en aantoonbare kosten om de betreffende partij ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 

c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en  

d. redelijke en aantoonbare kosten die Verantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld. 

10.6          De aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden. 

10.7          De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de betreffende afnemer of haar/ zijn bedrijfsleiding. 

10.8          De aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zoals voorzien in dit artikel 9 gelden enkel

tussen de Verwerkingsverantwoordelijke en de Verwerker, voor wat de gebeurlijke

aansprakelijkheid betreft van de Verwerker. Dit doet geen afbreuk aan (i) het vorderingsrecht op grond van artikel 82.1 GDPR en (ii) aan de vordering in vrijwaring op grond van artikel 82.5 GDPR.

Artikel 11. Duur en beëindiging 

11.1          De Verwerkersovereenkomst treedt in werking zodra zowel de afnemer als de verwerker de licentieovereenkomst ondertekenen. De effectieve datum van deze overeenkomst is de datum van de laatste ondertekening, of als er wijzigingen worden aangebracht via goedkeuring in de software.

11.2          Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de licentieovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.  

11.3          Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens exporteren.

11.4          Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien. Dit zal via website of software kenbaar worden gemaakt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

12.1          De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door het Belgisch recht

12.2          Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het gerechtsarrondissement waarin Verwerker gevestigd is. 

Bijlage 1:

Met Nutrilink verbonden (subverwerkers): 

Kangacoders: https://www.kangacoders.com/nl: hosting, hosting beheer en technische ontwikkeling NutriPortal

Lesterius: https://www.lesterius.com: hosting, hosting beheer  en mede technische ontwikkeling praktijksoftware

Claris software: https://www.claris.com/nl/: server en clientsoftware 

Twillio, voor verzenden van smssen

Mollie, betaalprovider

One.com: hosting websites

Mediris: gebruik plugin voor verzenden verslagen met e-health belgie

E-health box: connentie met Belgische e-health box