Algemene Voorwaarden 

Laatste aanpassing: 02-03-2020

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door NUTRiLiNK bv gevestigd te Hoogstraten (BE) geregistreerd onder ondernemingsnummer BE0682.945.425 (hierna NUTRiLiNK). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij NUTRiLiNK diensten verleend van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een Afnemer (in deze Algemene Voorwaarden “Afnemer”).  

Lees deze algemene voorwaarden en licentieovereenkomst (“licentie”) aandachtig door voordat u de software, diensten of producten van NUTRiLiNK bv koopt of gebruikt. Door de software van NUTRiLiNK bv te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden, de bijbehorende licentie en bewerkersovereenkomst.

Artikel 1: Reikwijdte en toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op alle door NUTRiLiNK aangegane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waaronder de licentie-en onderhoudsovereenkomsten tussen afnemers en NUTRiLiNK.
  1. De ingebruikname van de software en/of door ondertekening van een overeenkomst en/of het aanvragen van een licentiecode, verklaart afnemer bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
  1. NUTRiLiNK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemers zijn aan die gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, zodra NUTRiLiNK kenbaar heeft gemaakt dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Deze wijzigingen zullen via de website worden gecommuniceerd.
  1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.
  1. We gebruiken cookies en andere tracking-technologieën op onze websites, zoals beschreven in ons Privacybeleid.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

 • Software: Onder software wordt in het navolgende verstaan de door NUTRiLiNK ontwikkelde en/of geleverde software producten, alsmede verstrekte data, recepten en of adviezen. NUTRiLiNK, NUTRiDiETiST, NUTRiCONSULENT, NUTRiTRAINER, NUTRiBEREKEN, NUTRiPORTAL, NUTRiSLANK, NUTRiFS en NUTRiAPPOiNTMENT software zijn merknamen van NUTRiLiNK bv Bredaseweg 21b, 2322 Hoogstraten.
  • Hardware: Onder hardware wordt in het navolgende verstaande door NUTRiLiNK aanbevolen of geleverde apparatuur.
  • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie NUTRiLiNK een overeenkomst is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien een groepspraktijk: Praktijkhouder, eerste afnemer van de applicatie, is eigenaar van de data van de applicatie.
  • Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan NUTRiLiNK aan de afnemer een gebruiksrecht op de programmatuur van NUTRiLiNK verstrekt.

Artikel 3. Intellectueel eigendom en auteursrecht

 • Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan NUTRiLiNK of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
  • Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van NUTRiLiNK te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
  • Het is NUTRiLiNK toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen tegen de als dan geldende prijzen.
  • NUTRiLiNK kan gebruik maken van programma’s van derden. De rechten en plichten van dergelijke programma’s liggen niet bij NUTRiLiNK.
  • De software geleverd door NUTRiLiNK is eigendom van NUTRiLiNK bv te Hoogstraten en wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale overeenkomsten. Tevens zijn NUTRiLiNK, NUTRiDiETiST, NUTRiCONSULENT , NUTRiTRAiNER, NUTRiPORTAL, NUTRiBEREKEN, NUTRiAPPOiNTMENT, NUTRiPORTAL en NUTRiFS handelsmerken van NUTRiLiNK Hoogstraten.

Artikel 4. Gebruiksrecht

 • NUTRiLiNK verleent tegen betaling uitsluitend een recht tot gebruik van de door NUTRiLiNK te beschikking gestelde software. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet overdraagbaar door de afnemer.
  • Het is de afnemer toegestaan de software verstrekt door NUTRiLiNK op een enkele computer te installeren en één kopie te maken voor reserve. Hebt u een licentie voor meerdere werkplekken dan is het u toegestaan het aantal werkplekken dat is vermeld te gebruiken.
  • Het is de afnemer verboden de software dan wel kopieën daarvan aan derden over te dragen dan wel ter beschikking te stellen, hetzij om niet, hetzij tegen betaling anders dan na verkregen toestemming van NUTRiLiNK.

Artikel 5. Overdraagbaarheid

5.1 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van NUTRiLiNK niet overdraagbaar 

en niet in sublicentie uit te geven. Het is de afnemer niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sub-licentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook – al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

 • Indien de afnemer door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is de Afnemer naast deze derde aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van de Afnemer, onverminderd het recht van NUTRiLiNK om de volledige, als gevolg van de overtreding van

het voorgaande lid, geleden schade op de Afnemer te verhalen.

 • Indien de Afnemer een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Afnemer, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Het mag niet op een extra pc geïnstalleerd worden voor dit doel.

Artikel 6. Prijzen en Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij schriftelijk anders vermeldt, zijn de door NUTRiLiNK opgegeven prijzen en materialen steeds exclusief BTW.
  • NUTRiLiNK is gerechtigd op elk moment aangeboden aanschafprijzen, licentiekosten, servicekosten of andere kosten aan te passen.
  • De software en hardware van NUTRiLiNK wordt slechts ter beschikking gesteld na betaling van de factuur behorende bij de door afnemer gedane bestelling.
  • De jaarlijks terugkerende support- en licentiekosten worden altijd voorafgaand aan het volgend jaar voldaan (365 dagen na ingaan nieuwe licentie), deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Maandelijkse support- en licentiekosten worden met een mandaat maandelijks geïnd aan het einde van de maand. 
  • In een groepspraktijk kunnen de support- en licentiekosten worden betaald door de Afnemer of totaal door de praktijk afnemer.
  • Indien er geen licentiekosten meer betaald worden, dan wel de betalingsachterstand >30 dagen betreft, vervalt de gebruikerslicentie van alle door NUTRiLINK geleverde diensten en software. 

Artikel 7. Garantie en servicebepaling

 • De software wordt geleverd is “zoals ze is”; NUTRiLiNK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door bet onjuist gebruik of functioneren van de software.
  • De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software geven afnemer nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. NUTRiLiNK kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. NUTRiLiNK kan trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen, maar wordt niet verplicht gesteld een volgende versie van de software te voorzien. Deze software kan tegen dan geldende tarieven worden aangekocht.
  • NUTRiLiNK garandeert dat de door haar geleverde programmatuur van NUTRiLiNK wordt afgeleverd aan de afnemer en dat na registratie een softwarekey wordt gegeven.  Indien NUTRiLiNK is overeengekomen om diensten voor de Afnemer te verrichten c.q. adviezen te geven, garandeert NUTRiLiNK dat zij dit op een professionele en zakelijke wijze zal doen.
  • Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder een garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur van NUTRiLiNK door anderen dan NUTRiLiNK zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur van NUTRiLiNK zijn gewijzigd. NUTRiLiNK brengt ten alle tijden de kosten van herstel in rekening
  • Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de afnemer geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
  • De garantie van eerder bestelde en geleverde software van NUTRiLiNK binnen een licentie wordt niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur van NUTRiLiNK. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie daarop niet weer aan.
  • Afnemer is gehouden NUTRiLiNK schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen NUTRiLiNK instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.
  • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van NUTRiLiNK en NUTRiLiNK neemt geen enkele aansprakelijkheid. Indien door afnemer nieuwe hardware en/of software van derden aanschaft is het mogelijk dat NUTRiLiNK niet meer werkt.
  • NUTRiLiNK maakt gebruik van programma’s van derden. Indien u niet in het bezit bent van deze software bestaat de mogelijkheid dat niet alle functies in NUTRiLiNK functioneren als voorgesteld. 
  • NUTRiLiNK streeft naar een jaarlijkse update, maar kan niet garanderen dat er een update van het programma komt.
  • De door NUTRiLiNK te leveren service bestaat uit het beschikbaar stellen van een werkende downloadlink, een actuele website en digitale handleiding.
  • . De hulpverlening (Supportdesk) wordt geleverd overeenkomstig de voorwaarden van de aangekochte licentie. Installatie door de Supportdesk van software betreft 1 pc per licentie. Servicedesk is bereikbaar via email en zal trachten zo spoedig mogelijk te antwoorden (afhankelijk van prioriteit). Weekenden en feestdagen is de Supportdesk enkel voor spoedgevallen. Het is uitdrukkelijk bedongen dat een aantal redenen tot interventie geen deel uitmaken van de hulpverlening, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de klant en NUTRiLiNK. Het betreft onder meer (niet-limitatieve opsomming): installatie van nieuwe versies ten huize; herstellen van systemen na virusinfectie; interventies na manipulaties door niet door NUTRiLiNK, erkende techniekers; interventies en schade ten gevolge van brand, blikseminslag, overstromingen of andere natuurrampen; onderhoud en configuratie van netwerken; gevolgen van de installatie van externe, al dan niet interactieve software, alsook nieuwe versies van die software; hardwareproblemen en problemen die verband houden met de koppeling van toestellen, incompatibiliteit met operating en database management systemen; en aanverwante problemen, ….

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt door foutief installeren van de software en of hardware
  • U bent ervoor verantwoordelijk dat uw registratie-informatie bij NUTRiLiNK  juist, accuraat, geldig en up-to-date is. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt door tekortkomingen van NUTRiLiNK bij de uitvoering van de overeenkomst behoudens in het volgende geval, waarbij de eventuele vergoedingsplicht van NUTRiLiNK beperkt is tot maximaal de bij de desbetreffende gevallen aangegeven bedragen.
  • Indien bij het verrichten van werkzaamheden door schuld van NUTRiLiNK schade aan zaken van de afnemer is veroorzaakt, zal NUTRiLiNK de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 100,– totaal.
  • Schade als genoemd in het tweede lid van dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één week na het ontstaan schriftelijk aan NUTRiLiNK te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van NUTRiLiNK is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  • NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle data en informatie in het programma alsmede voor de data ingevoerd door afnemer.  Afnemer dient ten alle tijden zelf de informatie/ data na te kijken en of aan te passen voor gebruik.
  • U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan onze supportdesk van NUTRiLiNK. NUTRiLiNK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze supportdesk gegeven advies.

Artikel 9. ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van NUTRiLiNK zoals opgenomen in deze overeenkomst van toepassing. Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.
  • De rechten en verplichtingen van NUTRiLiNK en de afnemer met betrekking tot het onderhoud van het programma zijn uitsluitend in de Onderhoudsovereenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden, vastgelegd.
  • De rechten en verplichtingen van NUTRiLiNK en afnemer met betrekking tot het gebruik van de software en/of hardware zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Voorwaarden van NUTRiLiNK, vastgelegd.
  • Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door de Afnemer en NUTRiLiNK Software is ondertekend.

Artikel 10 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging bij of een tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers en/of hulpersonen van NUTRiLiNK; de niet (tijdige) beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van NUTRiLiNK; storing van internet, datacenters, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en elektriciteitsstoring.
  1. Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmacht situatie binnen redelijke termijn zal zijn opgelost. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd.

Artikel 11. Aanvang, duur van de overeenkomst

11.1 De overeenkomsten onderhoud, update, upgrade en/of support zijn van onbepaalde duur en jaarlijks stilzwijgend voor één jaar verlengbaar. Deze overeenkomsten kunnen worden opgezegd mits aangetekend schrijven dat minstens twee maanden voor de verjaardag van de aanvang van de overeenkomst of van de initiëel overeengekomen niet-opzegbare periode verstuurd moet zijn, zo niet worden ze voor één jaar verlengd. De vergoedingen zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de index van de consumptieprijzen.

11.2 NUTRiLiNK houdt zich het recht voor de overeenkomst ten allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

 • De Afnemer kennelijk onvermogend is, in staking van betalingsverkeer, tot haar vereffening beslist werd, of failliet verklaard werd;
 • De Afnemer informatie verspreidt die in strijd is met nationale of internationale wetten of reglementen, of met algemeen aanvaarde normen en waarden, of met de goede zeden of met de Gedragscode;
 • De Afnemer informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die anderszins kwetsend genoemd kan worden;
 • De Afnemer kennelijk in verzuim is m.b.t. de Overeenkomst;
 • De Afnemer tekort komt in de nakoming van één van de verbintenissen genoemd in deze licentieovereenkomst.

Artikel 12. Extra voorwaarden voor demo software

Indien het product dat u bij deze licentie hebt ontvangen een Demo is, is het volgende artikel van toepassing totdat u een licentie koopt voor de winkelversie van een dergelijk product. Indien een artikel conflicteert met een andere voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, geldt voor de Demo Software de bepaling in dit artikel in plaats van de andere voorwaarden of bepalingen, maar uitsluitend voor zover een conflict bestaat. U erkent dat de demo software beperkte functionaliteit en/of functies bevat. NUTRiLiNK geeft de software in licentie “In de staat waarin het zich bevindt”. Uitsluitend voor demonstratiedoeleinden. Als de demo software een time-out versie is, kunnen met het programma geen bewerkingen meer worden uitgevoerd na een vastgestelde tijdsperiode (bijvoorbeeld 15, 30 of 45 dagen) volgend op de installatie, welke kan worden aangegeven in de software. Op deze time out-datum verloopt de licentie,

tenzij deze wordt verlengd door NUTRiLiNK bij aankoop van een volledige winkelversie van NUTRiLiNK.

NUTRiLiNK wijst elke verplichting betreffende garantie jegens u af. Waar wettelijke aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten , maar kan worden beperkt voor pre-release software, is de aansprakelijkheid van NUTRiLiNK en haar leveranciers beperkt tot een som van vijftig (50) euro.

Artikel 13. SLOTBEPALING

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing.